+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

KRF - 5 NOĆENJA SA DORUČKOM

Ostrvo Vido, Grad Krf...i još puno grčkih lepota!!


 • Polazak iz Beograda oko 15:00 časova ( tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan  pred putovanje). Noćna vožnja sa usputnim pauzama za osveženje I granične formalnosti.

 • U jutarnjim časovima dolazak do luke Igumenica. Ukrcavanje na trajekt I plovidba do ostrva Krf. Dolazak na ostrvo Krf. Smeštaj u hotel posle 14:00 h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme. Noćenje.

   

   

 • Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do čuvene Srpske kuće gde će nas dočekati kustos muzeja Srpske kuće. Odlazak brodićem na ostrvo Vido, obilazak spomen kosturnice I Plave grobnice. Popodnevna šetnja I slobodno vreme u gradu Krfu. Povratak u hotel. Noćenje.

 • Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do grada Krfa. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

 • Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Ahileon palate, monumentalnom spomeniku antičkoj umetnosti I velikim ambicijama, koji je izgradila austrijska princeza Elizabeta, I u kome se nalazi ogromna statua Ahila koju je podigao nemački car Vilhelm. Tokom boravka srpske vojske na Krfu, ovde je bila srpsko-francuska bolnica. Povratak u Hotel. Noćenje.

 • Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do prelepog I neobičnog zaliva Paleokastica koji se nalazi na severo-zapadnoj obali ostrva. Usputna pauza u fabrici KUM  KVATA – japanske pomorandže od koje se prave čuveni krfski proizvodi – likeri I slatka ( ukoliko je otvorena ), poseta neobičnom manastiru presvete Bogorodice Paleokastice iz 13.veka na steni u neposrednoj blizini sa koje se pruža prelep pogled na zaliv. Povratak u hotel. Noćenje.

 • Doručak. Napuštanje Hotela oko 09:00 h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju u popodnevnim časovima. 

 • Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnim časovima.

  *Napomena:zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

 

Način plaćanja: Cena aranžmana je izražena u evrima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra UniCredit banke na dan uplate. Akontacija 30% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

- Deca do 6 godina u pratnji dve odrasle osobe-(bez sopstvenog kreveta) — 50% aranžmana

 - Doplata za 1/1 sobu - 50%  aranžmana

Aranžman obuhvata:

 • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
 • Smeštaj u hotelu Banbus ( ili u hotelu iste ili više kategorizacije) u  1/2 ili 1/3 TWC sobama na bazi 5 noćenja sa doručkom u mestu Ipsos
 • usluge vodiča tokom putovanja
 • troškove vođstva i organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

- Obavezna doplata za trajekt na liniji Igumenica-Krf-Igumenica — 10 evra po osobi (plaća se u Agenciji)

-Fakultativne izlete

-Individualne troškove, ulaznice za individualne posete muzejima, lične troškove i ostale nepomenute usluge

-Putno zdravstveno osiguranje mogućnost plaćanja u Agenciji 120,00 dinara po osobi/po danu

-Doplata za korišćenje klime oko 5 evra dnevno

-Boravišnu taksu 0,50 evra po sobi po danu ( plaća se na licu mesta)

Cena fakultativnih izleta ( za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je najmanje 30 prijavljenih putnika):

-Ukupna cena za paket fakultativnih izleta od 35 evra po osobi obuhvata

-Fakultativni izlet do Srpske kuće i ostrva Vido

-Fakultativni izlet do grada Krfa

-Fakultativni izlet do Ahileon palate

-Fakultativni izlet do Paleokastice

 

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobus, prema strukturi  autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. 

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja. Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

- Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55  plativih putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencije ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. 

BG Turs plus je organizator putovanja —  licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

Priijavite se za "KRF - 5 NOĆENJA SA DORUČKOM"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!