+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

SOLUN IZLET

Opustite se i uzivajte u lepotama Grčke!


  • Večernji polazak iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznati dva dana pred put) i noćna vožnja do Soluna sa neophodnim usputnim zadržavanjima.

  • Jutarnji dolazak u Solun. Panoramsko razgledanje počinje sa živopisnim Nikis bulevarom uz Solunski zaliv, na čijem se pravcu nalaze Aristotelov trg kao centralni gradski trg, zatim spomenik Aleksandru Makedonskom i Bela kula kao deo nekad moćnih zidina. Paralelno sa Nikis bulevarom razgledanje se nastavlja prastarom Via Egnatia ulicom, duž koje su raspoređeni Galerijev slavoluk i Rimska agora, kao i ostaci orijentalnog bezistana i hamama koji svedoče o prebogatoj prošlosti prestonice Makedonije. Sledi poseta crkvi Sv. Dimitrija posvećenoj svecu zaštitniku grada, kao i odlazak na Zejtinlik radi obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta. Nakon toga, planiran je opcioni odlazak u fabriku/prodavnicu kože na Vardaris trgu i u tržni centar Kosmos gde je predviđeno da autobus ostane do povratka. Slobodno vreme do polaska za Srbiju koji je planiran za večernje časove sa dve lokacije: Kosmos i Bela kula.

  • Dolazak u Beograd je u prepodnevnim satima (zavisi od vremena provedenog na graničnim prelazima). Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji 
• razgledanje prema programu u pratnji vodiča
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

* individualne troškove putnika i druge nepomenute usluge
* putno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
 

EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP), TA TURISTTRADE OTP 15/2010, licencu izdao APR, registar turizma, 29.01.2010.

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu DelegacijeRaspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

 

Priijavite se za "SOLUN IZLET"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!