+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

PARNDORF I BEČ

PROŠETAJTE CARSKIM ULICAMA I UŽIVAJTE!!!


 • Polazak iz Beograda oko 21.30 h ( tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje) i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 22.45 h. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim pauzama.
 • Dolazak u Austriju jutarnjim satima. Zaustavljanje u outlet centru Parndorf radi putnika koji žele da provedu dan u kupovini. Slobodno vreme za shopping. U dogovoreno vreme fakultativni polazak za Beč. Odlazak do dvorca Senbrun. Po razgledanju dvorca dolazak do centra Beca. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac  Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet…
  Sledi šetnja kroz pešacku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnestrasse, Graben…
  Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu…
  Polazak iz Beča u ranim večernjim časovima. U povratku zaustavljanje po putnike koji su ostali u outlet centru Parndorf.  Nastavak puta ka Srbiji. 
 • Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga. 

  Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

ARANŽMAN OBUHVATA:                                              

- prevoz autobusom na navedenoj relaciji                        

- usluge vodiča tokom putovanja      

- agencijske usluge 

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:    

- Polasci iz Prokuplja, Niša i svih usputnih gradova ka Beogradu — doplata za transfer 15 evra po osobi (za realizaciju potrebno minimum ukupno 8 putnika) 

- individualne troškove  

- fakultativni izlet do Beca sa obilaskom dvorca Senbrun (u cenu izleta nije ukljuceno razgledanje unutrasnjosti dvorca)  — cena 10 eura po osobi

- međunarodno zdravstveno osiguranje  - 250,00 RSD                          

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, prema strukturi autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. 

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza. Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

- Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 50 putnika. BG Turs plus je organizator putovanja - licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje vaze Opsti uslovi putovanja Organizatora. 

Priijavite se za "PARNDORF I BEČ"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!