+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

PRAG - 2 Nocenja

Uživajte u obilasku glavnog grada Republike Češke...Budite filmska zvezda na jedan dan..ali osetite i život monarhije..Sve to sa nama!!


 • Polazak iz Beograda oko 20:00h (tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje) i iz Novog Sada oko 21:15h sa parkinga kod Lokomotive . Vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora...

 • Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada sa lokalnim vodičem: Hradčani - praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka, bazilika Sv. Đorđa, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, novi i stari kraljev dvorac, crkva od Tina, Loreto, Mala strana, Zlatna ulica, Karlov most, i Vaclavski i Starogradski trg ( S obzirom da pešačka šetnja sa lokalnim vodičem traje 3 — 3,5 sata, molimo Vas da se prikladno obučete za dotično godišnje doba i obujete nešto udobno za šetnju). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za kobasice i pivoNoćenje. 

   

 • Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Drezden — grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, rođenih krajem 19. i početkom 20.veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodična crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni « Zeleni trezor», palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za kolenice i pivo. Noćenje.
 • Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni polazak u Karlove Vari, najpoznatije evropsko banjsko lečilište i jedan od lepših srednjoevropskih gradova Češke. Nazvan po Karlu Četvrtom, koji ga je i osnovao. Razgledanje grada: Karlovih Vari, termalnih izvora, ruske crkve… Nakon razgledanja grada povratak u Prag. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. 

 •  Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima. 

  • Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 
 •  

   

Aranžman se placa u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Unicredit banke na dan uplate.

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevoz autobusom turističke klase (klima/video-audio oprema),
 • smeštaj u hotelu sa *** kao što su Hotel City Club, Apartmani Eden, Hotel Inturprag ili slični (ili u hotelu iste ili više kategorije) u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u Pragu,
 • usluge pratioca grupe tokom putovanja,
 • obilazak Praga uz pratnji lokalnog vodiča,
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

*Ukoliko ste zainteresovani za sve fakultativne izlete cena po osobi je 45 eura i u tu cenu ulazi obilazak Drezdena i Karlovih Vari (za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je najmanje 30 prijavljenih putnika)

*Ukoliko ipak ne želite na sve izlete cene po osobi su:

 • Fakultativni izlet do Drezdena — 30 eura
 • Fakultativni izlet do Karlovih Vari — 25 eura
 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje 6 eura po osobi
 • ulaznice i fakultativne izlete.
 •  individualne troškove, ulaznice za individualne posete muzejima, lični troškovi i ostale nepomenute troškove

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50% od cene aranžmana

Deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe — (bez sopstvenog kreveta) — 30 eura

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi TA Bg Turs Plus, broj OTP licence 47/2015.

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman i o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja/redosled pojedinih sardžaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu «tax free», pa Vas molimo da to imate u vidu.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

- Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Priijavite se za "PRAG - 2 Nocenja"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!